Puheesta käytäntöön: Kuka huolehtii tekoälyn eettisyydestä?

Blogi

Tekoälyn etiikan päälinjat ovat piirtymässä taululle – mutta kuka huolehtii niiden toteutumisesta?

Tekoälyaika-hankkeen etiikkaryhmällä on ollut aktiivinen ote tähän: emme ole jättäneet työtämme vain eettisten periaatteiden määrittelyyn, vaan keskittyneet myös siihen, miten ja minkälaisella osaamisella periaatteita on mahdollista viedä käytäntöön.

Euroopassa käytännön vaihde saatiin päälle loppuvuodesta. Enää ei mietitä, onko luottamus tärkeä osa eettistä tekoälyä, vaan minkälaisilla ratkaisuilla ja valinnoilla tuo luottamus saadaan rakennet-tua ja varmistettua.

Tänä vuonna näemme, miten tekoälyn etiikan teemoja viedään käytäntöön, niin yrityksissä kuin julkisorganisaatioissa.

Uusi vastuu kaipaa uusia asiantuntijoita

Organisaatioissa kysytään: Mitä saadaan aikaan yhteiskehittelyllä ja workshopeilla? Tarvitaanko etiikan asiantuntijoita? Mikä vastuu on kehittäjillä, joiden toteuttamien järjestelmien sisällöstä ei välttämättä hallintoporras ymmärrä mitään?

Monimuotoiset tiimit auttavat näkemään eettisiä kysymyksiä monesta näkökulmasta. Yhdessä kult-tuuriset ja näkemykselliset erot hioutuvat toimivaksi kokonaisuudeksi. Kaikkien mukaan ottaminen tekoälyn kehitykseen ei varmista pelkästään eettisiä sovelluksia, vaan takaa, että tekoälyn tuomat hyödyt jakautuvat laajasti.

Etiikan asiantuntijoilla voi vahvistaa kehitystiimien tekemistä. Pieni mutta kasvava ammattikunta etiikkaan paneutuneita muotoilijoita, tutkijoita sekä ohjelmistojen vaatimusmäärittelijöitä tarjoaa järjestelmällistä etiikan osaamista. Tarvitsemme paljon erilaista osaamista ja saumatonta yhteis-työtä, jotta pystymme ratkaisemaan tekoälyn sekä tekniset että ei-tekniset haasteet.

Tekoälykehittäjille etiikan tuntemuksesta on tulossa uusi ammattitaito. Lähtövaatimuksena on avoin suhtautuminen eri näkökulmia edustaviin asiantuntijoihin. Tarvitsemme kehittäjiä, joilla on tietämystä ja sopivat työkalut syrjivää dataa käyttävien, yksityisyysuhkien kyllästämien tai yksilöi-den päätäntävaltaa kaventavien sovellusten välttämiseksi.

Aktiivista vuoropuhelua yritysten, kansalaisjärjestöjen ja yliopistojen välillä

Tekoälyn etiikan tutkimuksen ja kansalaiskeskustelun on jatkuttava eri foorumeilla pitkään tulevai-suuteen. Onneksi ymmärrämme, että moneen tekoälyn etiikan kysymykseen löytyy vastauksia etii-kan traditiosta sekä ammattietiikasta: se on helpottanut suuntaviivojen löytymistä tekoälyn etiikan erityiskysymyksiin. Mutta samalla pitää muistaa, että tekoäly eri muodoissaan ottaa vasta ensias-keliaan.

Tekoälyn etiikkaa koskevan yhteiskunnallisen keskustelun on vaikutettava kehitettävään teknologi-aan. Viime vuosien aktiivinen vuoropuhelu julkishallinnon, yritysten, lainsäätäjien ja yliopistojen välillä on ollut mainio aloitus. Toivottavaa on, että vuoropuhelu kääntyy myös käytännön yhteyksik-si: tiivis tutkimus- ja kehitysyhteistyö on koko Suomen mahdollisuus, joka tukee tekoälyn etiikan sisäistämistä eri organisaatioissa.

Tietoa kirjoittajasta

Mitä mieltä sinä olet?

Mitä mieltä sinä olet?