Keskeisimmät toimenpide-ehdotukset

Elinkeinoministeri Mika Lintilä asetti toukokuussa 2017 tavoitteeksi, että Suomesta tehdään yksi maailman kärkimaita tekoälyn soveltamisessa ja asetti ohjausryhmän valmistelemaan ehdotusta Suomen Tekoälyohjelmaksi. Raportti kuvaa ohjelmankauden tuloksia sekä antaa pohjan seuraavalle vaiheelle, jonka toteuttaminen jää seuraavan hallituksen ja ohjelmatoimintaan osallistuneen verkoston vastuulle. Tavoitteena on rakentaa vetovoimainen ja kilpailukykyinen tekoälyajan Suomi, jossa on relevantisti koulutetuin kansakunta ja jossa toimii tietoinen ja itsenäinen kansalainen.

Ohjelma verkostoineen on vienyt Suomea tekoälyaikaan yhdentoista kokonaisuuden kautta:

 1. Kasvatamme tekoälyn avulla yritysten kilpailukykyä
 2. Hyödynnämme dataa kaikilla sektoreilla
 3. Nopeutamme ja helpotamme tekoälyn käyttöönottoa
 4. Varmistamme huippuosaamisen ja houkuttelemme huippuosaajia
 5. Teemme rohkeita valintoja ja investointeja
 6. Rakennamme maailman parhaat julkiset palvelut
 7. Luomme uudenlaisia yhteistyömalleja
 8. Nostamme Suomen tekoälyajan suunnannäyttäjäksi
 9. Tekoäly muuttaa työn luonnetta
 10. Ohjaamme tekoälykehityksen luottamukseen perustuvalle ja ihmislähtöiselle uralle
 11. Valmistaudumme turvallisuuden haasteisiin

Vetovoimaisen ja kilpailukykyisen Suomen rakentamiseksi on ensisijaisen tärkeää aikaansaada tiivis yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä liiketoiminnan digitalisaation ja tekoälyn hyödyntämisen edistämiseksi. Tämän kautta voidaan löytää toimivia tapoja nostaa innovaatiotoiminnan panostuksia, rakentaa toimivia yhteistyömalleja, kehittää kannustavaa sääntelyä sekä tukea yritysmaailman osaamista ja kyvykkyyksien kehittämistä laajasti.

Relevantisti koulutetuimman kansakunnan rakentamiseksi tarvitaan elinikäisen oppimisen reformi. Tämän kautta voidaan vastata tekoälyajan myötä syntyvään mittavaan täydennyskoulutustarpeeseen tehokkaasti mm. koulutusjärjestelmän muutosten ja työvoiman osaamisen päivittämiseen liittyvän vastuun jaon myötä. Samalla tekoäly ja digitalisaatio tulee ottaa mukaan laajasti eri koulutuskokonaisuuksiin.

Tietoisen ja itsenäisen kansalaisen toiminnan mahdollistamiseksi tarvitaan julkisen sektorin voimakas panostus tekoälyn ja laajemmin teknologisen kehityksen mahdollistamien palvelujen kehittämiseen. Tämä myötävaikuttaa myös yksityisen sektorin palveluihin ja yhteiskunnan palvelurakenteen uudistamiseen. Samalla tulee käydä aktiivista keskustelua yhteiskunnan eri toimijoiden kesken siitä, miten tekoälyä sovelletaan ihmislähtöisesti ja luottamusta luoden tietoisen ja itsenäisen kansalaisen hyväksi.

Keskeisimmät toimenpiteet jotka tulisi toteuttaa seuraavan vuoden aikana ovat:

Selkeytetään datan hyödyntämisen pelisääntöjä yritysten, yhteiskunnan ja käyttäjien näkökulmasta. Tuetaan datan hyödyntämistä lainsäädännön, sopimusten ja toimialojen itsesääntelyn keinoin.

Tuetaan merkittävien kokeiluympäristöjen ja testbedien kehitystä ja kansainvälistä yhteistyötä. Liitetään toiminta osaksi Suomen Digital Innovation Hub -verkostoa.

Tunnistetaan erilaisten ekosysteemien ja B2B-markkinoiden liiketoiminnalliset mahdollisuudet ja kehitetään niihin datan hyödyntämisen ratkaisuja.

Jatketaan tekoälykiihdyttämötyyppistä toimintaa saatujen oppien pohjalta ja haetaan mahdollisuuksia toiminnan laajentamiseen.

Varmistetaan kyky turvata suuret strategiset sijoitukset tekoälyyn ja TKI-investoinnit osaamiseen.

Luodaan kokemusten pohjalta laaja tarjonta verkkokursseja jo työelämässä mukana oleville ja siten aikuisväestön osaamisen täydentämiseen ja uusimiseen.

Selvitetään mahdollisuus myöntää jokaiselle työikäiselle koulutusseteli tai koulutustili, joka synnyttäisi Suomeen toimivat aikuiskoulutusmarkkinat.

Varmistetaan ihmiskeskeinen tekoälyn käyttöönotto ja eettisten käytäntöjen toimeenpano julkisella sektorilla AuroraAI-hankkeen kautta.

Kannustetaan yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita eettiseen itsesäätelyyn ja hyvien käytänteiden jakamiseen.

Nostetaan Suomen EU-puheenjohtajuuden yhdeksi keskeiseksi teemaksi digitaalitalous, jonka kulmakiviä ovat tekoäly, data ja alustatalous.

Seurataan Tekoälyohjelman tavoitteiden edistymistä. Seurantavastuu on yksityisen ja julkisen sektorin edustusta sisältävällä seurantaryhmällä tai laajemmalla elinkeinoelämän digitalisaatiota edistävällä yhteistyöfoorumilla.

Mitä mieltä sinä olet?

Mitä mieltä sinä olet?