Rapport: Arbetstagarnas kompetens bör säkerställas när artificiell intelligens slår igenom

Nyheter

Artificiell intelligens (AI) kommer i stor utsträckning att förändra arbetslivet och de färdigheter som behövs i de flesta yrken. Det bedöms att cirka en miljon människor i arbetsför ålder kommer att behöva utveckla sin kompetens. Därför bör det för alla människor i arbetsför ålder skapas ett kompetenskonto eller en kompetenssedel som gör det möjligt att skaffa utbildning.

Det föreslår en arbetsgrupp med Osmo Soininvaara som ordförande i en rapport som överlämnades till näringsminister Mika Lintilä den 20 juni 2018. I rapporten presenteras fyra perspektiv på arbetet under den artificiella intelligensens tidevarv: inverkan på tillväxt och sysselsättning; arbetsmarknadens funktion; lärande och kompetens samt etik. Rapporten innehåller 28 politikrekommendationer.

– Arbetsgruppens rapport ger uppslag till en offentlig diskussion om hur den artificiella intelligensen påverkar samhället. Förändringen hanteras bäst genom att man ser till att kompetensen utvecklas under hela tiden i arbetslivet. Det kompetenskonto för att utveckla utbildningen utgående från efterfrågan som föreslås i rapporten erbjuder en intressant möjlighet, säger minister Lintilä.

Kompetenskonto som svar på utbildningsbehov

Enligt rapporten förändrar AI-baserad teknik så småningom arbetets innehåll och verksamhetssätten inom alla branscher och i alla arbetsuppgifter. Det är få arbetsuppgifter som automatiseras helt, men alla arbeten innehåller en del moment som AI kan utföra. Det innebär att kompetenskraven för arbetstagarna förändras.

Arbetsgruppen föreslår att arbetstagarna ska få ett kompetenskonto eller en kompetenssedel för att skaffa behövlig utbildning av sådana som erbjuder utbildningstjänster och därigenom utveckla sin kompetens. Även arbetslösa, personer i arbetsför ålder som står utanför arbetslivet samt företagare ska omfattas av rätten till utbildning. Detaljerna i fråga om kompetenskontot eller kompetenssedeln bör lösas vid fortsatt beredning.

AI förändrar arbetsförmedlingen

För att AI ska ge upphov till ekonomisk tillväxt är en fungerande arbetsmarknad ännu viktigare än tidigare. Enligt arbetsgruppen behövs åtgärder som främjar att människor som har jobb övergår till uppgifter och jobb som är produktivare och bättre motsvarar deras kompetens. Därigenom frigörs jobb för människor som är på väg in på arbetsmarknaden.

Arbetskraftens rörlighet kan stödjas till exempel genom en AI-baserad applikation som meddelar när det finns lämpliga lediga jobb. Dessutom behöver arbetsförmedlingsåtgärder riktas inte bara till arbetslösa utan även till sådana som redan har jobb.

Rapporten ett led i programmet för artificiell intelligens

Rapporten har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av framstående forskare inom ekonomi och arbete, ledande tjänstemän och arbetsmarknadsparternas experter. Arbetsgruppen har haft fem underarbetsgrupper, varav en är arbetsgruppen Arbete och samhälle i förändring, som lettsav ordförande Soininvaara. Rapporten ingår i Finlands program för artificiell intelligens, som tillsatts av minister Lintilä och leds av Pekka Ala-Pietilä.

 

Rapporten finns (på finska) på adressen www.tem.fi/julkaisut Mer information om programmet för artificiell intelligens finns på adressen www.tekoälyaika.fi.

 

Ytterligare information:

Osmo Soininvaara, ordförande, tfn +35845 121 4559
Olli Koski, direktör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7174

Vad tänker du?

Mitä mieltä sinä olet?