Rapport

Arbetet under den artificiella intelligensens tidevarv

Referat

Rapporten Arbetet under den artificiella intelligensens tidevarv är ett led i programmet för artificiell intelligens, som är tillsatt av näringsminister Mika Lintilä. Programmet har en styrgrupp som Pekka Ala-Pietilä är ordförande för. Rapporten har utarbetats av arbetsgruppen med politices licentiat Osmo Soininvaara som ordförande.

Rapporten består av fyra huvudartiklar, som behandlar (1) den artificiella intelligensens inverkan på den allmänna utvecklingen av ekonomin och sysselsättningen, (2) arbetets förändring, (3) utbildning och upprätthållande av kompetensen, samt (4) etik.

Artificiell intelligens är en genombrottsteknologi som i stor utsträckning omdanar arbetslivet och samhället. Artificiell intelligens möjliggör en snabbare ökning av produktiviteten och därmed en förbättrad levnadsstandard. För att uppnå fördelarna med artificiell intelligens bör samhället investera i att uppdatera arbetskraftens kompetens, att underlätta arbetskraftens rörlighet samt att få fram innovationer som kompletterar det mänskliga arbetet. Vikten av en välfungerande arbetsmarknad accentueras.

För den fortsatta beredningen föreslår arbetsgruppen bland annat en reform för livslångt lärande, där varje människa i arbetsför ålder får ett kompetenskonto eller en kompetenssedel som hen kan använda för att uppdatera sin kompetens. Arbetstagarna, arbetsgivarna och samhället får tillsammans bära ansvaret för att uppdatera arbetskraftens kompetens. Samtidigt uppstår i Finland en utbildningsmarknad.

Olli Koski (arbets- och näringsministeriet / tfn 029 504 7174)