Rapport

Finlands AI-era

Artificiell intelligens (AI) har utv ecklats och tillämpats ända sedan 1950-talet, men det är först den senaste tidens kraftiga utv eckling och framgångsrika tillämpningar som rent konkret har visat på möjligheterna med AI. AI finns i dag öv erallt, och det förutspås att den under de kommande åren kommer att rev olutionera trafik och transporter, industri, hälso- och sjukv ård och arbetsliv . Äv en om det redan finns många ex empel på framgångshistorier relaterade till AI, har AI-rev olutionen bara börjat. Finland har utmärkta möjligheter att bli en av vinnarna i denna rev olution – i en jämförelse av AI:s inv erkan på den ekonomiska tillv äx ten placerar sig Finland på andra plats av elv a industriländer.

Tillämpning av AI skapar tryck på förändring och innebär möjligheter för företag, den offentliga sektorn, medborgarna och hela samhället. En bred och lyckad anv ändning av AI skapar möjlighet till stark ekonomisk tillv äx t och höjd sysselsättnings- grad, men samtidigt är det nödv ändigt att reagera på de förändringar det innebär för arbetsliv et. Omfattande anv ändning och tillämpning av AI ger en vision om ett v älmående Finland i framtiden.

Kapplöpningen om utny ttjande av AI har börjat och för att klara sig i den bör Finland målmedv etet genomföra de åtgärder som föreslås i denna strategiska rapport. Arbetsgruppen för artificiell intelligens ger åtta rekommendationer för hur Finland kan bli framgångsrikt i AI-eran. www.tekoäly aika.fi.

Kontaktperson vid arbets- och näringsministeriet: Närings- och innov ationsav delningen, öv erdirektör Ilona Lundström, tfn +358 29 504 7186

Öppna rapporten i nytt fönster

Ladda ner PDF